Projekt unijny

POIR.03.03.03-14-0014/1

Welox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Tytuł projektu: Promocja produktów firmy WELOX na rynkach zagranicznych

Całkowita wartość projektu: 413 200,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 330 560,00 zł

Opis projektu:

 

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Welox na rynkach międzynarodowych (w szczególności na rynku ZEA oraz rynku europejskim), poprzez budowę świadomości marki Welox wśród odbiorców zagranicznych, dzięki prowadzonym w ramach projektu działaniom, umożliwiającym wypromowanie produktów zarówno na nowych rynkach, jak i dywersyfikacji rynków dotychczas obsługiwanych. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwiniecie eksportu, pozyskanie nowego rynku zbytu (nowe rynki perspektywiczne) i kluczowych klientów oraz promocję i budowę konkurencyjnej pozycji Marki Welox na rynku zagranicznym. Zaplanowane główne cele w zakresie umiędzynarodowienia firmy, będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów z eksportu, jak też umiędzynarodowienie polskich produktów oraz pokazania Polski jako solidnego partnera biznesowego na arenie międzynarodowej - realizacja Celu głównego konkursu- promowanie Marki Polskiej Gospodarki.